Proběhne referendum k budoucnosti Nemocnice Na Františku? Prozatím pro to není důvod.

Po úspěšném výsledku záchrany Nemocnice Na Františku rekapitulujeme, jak byl sběr podpisů pro místní referendum velmi důležitý, a vyhlížíme do budoucnosti, co dál. Pokud se hlavní město Praha finančně i manažersky zapojí do provozování nemocnice, jak bylo schváleno, pro konání referenda nebude důvod.

Když jsme začínali s přípravami pro sběr 2200 podpisů místních občanů k vyhlášení referenda za záchranu Nemocnice Na Františku, zdálo se, že vedení Prahy 1 nic nezastaví a nemocnice bude za velmi mizerných podmínek skutečně předána soukromému provozovateli. Věci ale vzaly rychlý spád a naše požadavky zvedli trojkoaliční kolegové na magistrátu a převzala je i paní primátorka. Hlavní město Praha pak ve výsledku nabídlo Praze 1, že s provozováním nemocnice pomůže a většinu z potřebné finanční dotace vezme na sebe. Vedení Prahy 1 pak nezbývalo, než souhlasit a zpackané koncesní řízení na soukromého provozovatele zrušit.

O možnosti místního referenda za záchranu Nemocnice Na Františku jsme začali uvažovat už na prosincové schůzi zastupitelstva Prahy 1, když vedení obce ani nepřipustilo záležitost nemocnice na program jednání. Během vánoc jsme vše potřebné připravili a zahájení sběru podpisů jsme naplánovali na úterý 9. ledna. V pondělí 8. ledna vyšel v MF Dnes článek s názvem Opozice chce referendem zarazit pronájem nemocnice a když jsme druhý den mířili před nemocnici zahájit sběr podpisů, zjistili jsme, že paní primátorka neplánovaně a narychlo nechala radou hlavního města Prahy schválit záměr převzetí provozování Nemocnice Na Františku. První úspěch. Splnění jednoho z požadavků referenda „upřednostnit provozování nemocnice veřejnoprávním subjektem“ bylo na dobré cestě.

Praha 1 nabídku magistrátu přivítala, ale prozatím odmítala zrušit běžící koncesní řízení na soukromého provozovatele, takže hlavní požadavek referenda, „zrušit dosavadní proces hledání soukromého provozovatele,“ byl stále aktuální. Během volebního víkendu prvního kola prezidentské volby se podařilo se zapojením množství dobrovolníků a s organizačním nasazením Zelených, Pirátů i místních podporovatelů vznikající iniciativy Praha Sobě nasbírat přes 3000 podpisů, tedy o dobrou tisícovku více, než je pro vyhlášení místního referenda na Praze 1 potřeba. O výsledku sběru podpisu jsme informovali starostu a radní Prahy 1 a vyzvali je k jednání, odpověď jsme však nedostali.

V týdnu na konci ledna jsme se zúčastnili série jednání s politiky na magistrátu. Společně jsme hledali cestu, jak záměr hlavního města převzít provoz nemocnice přetavit ve skutečnou spolupráci s Prahou 1, která by vedla k zastavení běžícího koncesního řízení. V mezičase otevřelo vedení Prahy 1 obálky s nabídkami soukromých firem; přihlásily se dvě firmy a nabídkové ceny nestály za nic. Následně se podařilo na jednání zastupitelstva hlavního města prosadit samostatný bod věnovaný nemocnici a přijmout usnesení, které otevřelo cestu ke spolupráci s Prahou 1 a též ke zrušení stále běžícího koncesního řízení – po následném potvrzení radou i zastupitelstvem Prahy 1 konečně radní Prahy 1 koncesní soutěž zrušili. Celý proces je dobře dokumentován v přílohách finálního rozhodnutí radních Prahy 1 o zrušení koncesního řízení. Tak byl splněn i druhý požadavek referenda „zrušit dosavadní proces hledání soukromého provozovatele“.

Nyní se zdá, že splnění všech požadavků našeho místního referenda se daří. Návrh na konání místního referenda by tedy v této situaci nedával příliš smysl. Přesto zůstáváme ostražití pro případ možných komplikací – např. by se některý ze dvou uchazečů o koncesi mohl úspěšně odvolat proti zrušení koncesního řízení, nebo by mohla „nedopadnout“ jednání s hlavním městem Prahou a koncese soukromému provozovateli by tak mohla opět být aktuální. Pro takové případy prozatím máme sebrané podpisy pro referendum uložené na bezpečném místě, aby v případě potřeby mohl být v budoucnu návrh na referendum přeci jen podán. Až bude provoz Nemocnice Na Františku stabilizován a do budoucna zajištěn, pak bude čas podpisy občanů bezpečně zlikvidovat.

Místní referendum je nejsilnější nástroj vůle občanů na komunální úrovni, rozhodnutí občanů v referendu nepřehlasuje ani zastupitelstvo. Na našem případu záchrany nemocnice se pak dobře ukázalo, že už samotný záměr sbírat podpisy může politiky přesvědčit, aby občanům vyhověli. A když jsou podpisy pro referendum už nasbírány, politici slyší ještě lépe. Je tedy povzbudivé, že záměry hlavního města i Prahy 1 se podařilo změnit bez toho, že bychom skutečně referendum realizovali a utráceli tak čas i peníze voličů. Váš podpis pro návrh referenda zafungoval a politiky přesvědčil. Děkujeme Vám!

Za přípravný výbor pro konání místního referenda Zachraňme Nemocnici Na Františku

Pavel Čižinský
Petr Kučera
Pavel Nazarský
David Bodeček
Petr Burgr

ÚSPĚCH: Praha 1 jednohlasně schválila zrušení koncesního řízení na provozovatele Nemocnice Na Františku

Vedení hlavního města Prahy žádá Prahu 1, aby podepsalo Memorandum o spolupráci ve věci provozování Nemocnice Na Františku. V reakci na to zastupitelé Městské části Praha 1 schválili usnesení, ve kterém vítají nabídku hlavního města Prahy, ukládají radě zrušit koncesní řízení a uzavřít Memorandum o spolupráci s hlavním městem.

Nyní je důležité ohlídat, aby proces spolupráce s hlavním městem Prahou šel dobrým směrem, cílem je mít do dvou let jasnou vizi provozování a rozvoje Nemocnice Na Františku.

Děkujeme všem, kdo se na záchraně Nemocnice Na Františku podíleli, všem zapojeným občanům i politickým subjektům, na městské části i na magistrátu.

A hlavní dík patří 3775 občanům Prahy 1, kdo podpořili návrh místního referenda za záchranu nemocnice. Bez vás bychom Prahu a Prahu 1 nerozpohybovali.

Privatizace Nemocnice Na Františku je odvrácena

Hrozba nevýhodného pronájmu Nemocnice Na Františku na 35 let je podle všeho zažehnána. Přípravný výbor pro konání místního referenda Zachraňme Nemocnici Na Františku již má k dispozici dostatečný počet podpisů k vyvolání místního referenda, které může radnici tento pochybný projekt zakázat. Dobrovolníci z řad místních občanů, Pirátů, volební strany Praha Sobě a Zelených nasbírali podpisy více než 3 000 voličů z Prahy 1, což je o tisícovku více, než je potřeba. Přípravný výbor nicméně dává nadále přednost tomu, aby Praha 1 privatizační projekt zastavila sama, tj. bez referenda, a vyzývá proto starostu Prahy 1 k jednání.

Pro sběr podpisů pro referendum se spojili dobrovolníci z řad místních příznivců Pirátů, Praha Sobě a Zelených, aby během prvního kola prezidentských voleb nasbírali potřebných 2 200 podpisů voličů z Prahy 1. „Sbírali jsme podpisy před každou volební místností na Praze 1 a odezva místních lidí byla tak pozitivní, že nás to samotné zaskočilo,“ líčí Pavel Čižinský, zmocněnec přípravného výboru referenda (Praha Sobě), „nasbírali jsme o dobrou tisícovku podpisů více, než je podle zákona potřeba a podepsané archy stále přicházejí. Děkujeme!“

Lidé se o osud Nemocnice Na Františku většinou velmi zajímali. O špatně připravené koncesi na nemocnici je velká část místních informována, a tak se lidé dost podivovali, proč se radnice pustila do tak riskantního projektu,“ uvádí Petr Kučera, člen přípravného výboru referenda a místní zastupitel (Zelená pro Jedničku). „Silná podpora od místních občanů nám potvrdila, že kontroverzní koncesní řízení na nemocnici je potřeba zastavit ,a proto jsme vyzvali pana starostu ke společnému jednání,“ doplňuje Kučera.

Po sečtení nasbíraných podpisů zavládla mezi sběrači naprosto skvělá nálada. Rozhovory s lidmi na ulicích v průběhu akce a počet podepsaných archů nám potvrdily, že podobné aktivity mají smysl. Tímto směrem budeme pokračovat,“ říká Pavel Nazarský, člen přípravného výboru referenda za Piráty.

Vedení Prahy 1 má nyní dle zákona možnost, aby požadavkům referenda vyhovělo samo, a referendum se tak nemuselo konat. Za tímto účelem hodlá přípravný výbor s vládnoucí koalicí na radnici (TOP 09, ODS, ČSSD, ANO) vyjednávat. „Pokud vedení Prahy 1 privatizační projekt nezastaví, necháme vyhlásit referendum, čímž tento projekt přinejmenším dočasně zablokujeme. A pro jistotu napíšeme i všem firmám, které o privatizaci nemocnice usilují, a informujeme je o odporu občanů a o možném referendu, aby tyto firmy pak nemohly po Praze 1 požadovat náhradu ušlého zisku“, dodává Pavel Čižinský.

Sběr podpisů pro referendum bude oficiálně ukončen v neděli 21. ledna, do té doby je možné podpisy nosit na podpisová místa.

JUDr. Marvanová: Vyjádření ke koncesnímu řízení na provozování Nemocnice Na Františku

K záměru provozování Nemocnice Na Františku na základě koncesní smlouvy lze vznést řadu zásadních výhrad:

  1. Rozhodnutí není založeno na dostatečné ekonomické analýze (analýzu zpracovala společnost, která není ani znalcem či znaleckým ústavem; zpracované ekonomické posouzení není postačující pro rozhodnutí o výběru nejvhodnější varianty dalšího provozování nemocnice; analýza neobsahuje rozbor příčin ztrátovosti nemocnice, takže není doloženo, že by nemocnici nebylo možno provozovat bez ztráty).

  2. Doba trvání koncesní smlouvy je nepřiměřeně dlouhá – 35 let (zároveň je značně ztížena možnost předčasného ukončení smlouvy v případě neplnění podmínek smlouvy). Takto dlouhá doba trvání koncesní smlouvy, kterou by mělo schválit zastupitelstvo MČ Praha 1 krátce před ukončením volebního období, znamená, že uzavřená smlouva zavazuje budoucí generace až do roku 2053(!) bez možnosti změnit podmínky koncesní smlouvy. Takto dlouhodobý závazek znemožňuje budoucím zvoleným zastupitelům řešit provozování nemocnice jiným, vhodnějším způsobem. V podkladech není nijak odůvodněno, proč by měla být koncesní smlouva uzavřena na tak extrémně dlouhou dobu, když zákon předpokládá jako běžnou dobu 5 let a trvání smlouvy přesahující 5 let musí být písemně odůvodněno v koncesní dokumentaci, což nebylo splněno.

  3. Koncesní smlouva předpokládá i po jejím uzavření platby ze strany MČ Praha 1 koncesionáři (v koncesní smlouvě je uvedeno, že MČ Praha 1 bude poskytovat koncesionáři kompenzaci na zajištění minimálního rozsahu péče a služeb, přičemž výše kompenzace má být teprve později určena a má být hrazena každý rok k 1. březnu; koncesionář bude hradit nájemné ve výši 6 mil. Kč ročně; koncesionář smí nemocnici provozovat a brát z ní užitky, tzn. zisky patří jemu; běžnou údržbu a opravy do 2 mil. Kč má realizovat koncesionář, ohledně oprav přesahujících částku 2 mil. Kč může koncesionář požadovat MČ Praha 1 o poskytnutí příspěvku na provedení oprav).

  4. Smlouva je nevyvážená, protože je výhodnější pro koncesionáře a nevýhodná pro MČ Praha 1 (např. koncesionář je oprávněn zřídit podnájem třetím osobám, provozovat i tzv. dodatkové služby, které budou zdrojem jeho příjmů; veškeré zisky z provozování nemocnice plynou koncesionáři a MČ Praha 1 dle koncesní smlouvy nemá garantován žádný podíl na těchto ziscích a naopak je povinna určité platby hradit koncesionáři; smluvní pokuty jsou příliš nízké – 2 mil. Kč za porušení smlouvy, např. když koncesionář změní v rozporu s podmínkami smlouvy minimální rozsah péče a služeb).

Závěr:

Existuje zde důvodné podezření, že uzavření koncesní smlouvy ve výše uvedené podobě může představovat nehospodárné nakládání s majetkem hl. m. Prahy a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Dle § 35 zákona o hlavním městě Praze majetek hlavního města Prahy musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Hlavní město Praha je povinno pečovat o svůj majetek, kontrolovat hospodaření s tímto majetkem a vést účetnictví podle zákona o účetnictví. Tyto povinnosti se vztahují i na městskou část, které je majetek hl. m. Prahy svěřen.

Hlavní město Praha by mělo vyzvat MČ Praha 1, aby uvedené koncesní řízení na základě předložené koncesní dokumentace zastavilo, protože zde existuje závažné podezření, že může dojít k porušení povinnosti nakládat se svěřeným majetek s péčí řádného hospodáře. Vzhledem k tomu, že nemocnice slouží nejen občanům Prahy 1, ale i občanům sousedních městských částí, je vhodným řešením přenesení funkce zřizovatele z MČ Praha 1 na hlavní město Prahu.

Případné další kroky musí vycházet z důkladné ekonomické analýzy a znaleckých posudků a kvalitní smluvní dokumentace tak, aby bylo zaručeno, že nemocnice bude i nadále sloužit obyvatelům Prahy a nebude omezeno poskytování zdravotní péče.

9. 1. 2018

JUDr. Hana Marvanová

Magistrát chce převzít provoz Nemocnice Na Františku

Radní hlavního města přišli s vlastním řešením jak uklidnit vášně kolem pronájmu Nemocnice Na Františku soukromníkům. Shodli se na tom, že magistrát chce od Prahy 1 nemocniční zařízení převzít, aby ho nemusel provozovat někdo »cizí«. Tendr na soukromého provozovatele přitom běží a je jen na městské části, která nemocnici vlastní, jak s informací naloží. (Zdroj blesk.cz)

Vůli hlavního města Prahy převzít provozování Nemocnice Na Františku vítáme, ovšem bude záležet pouze na Městské části Praha 1, jak se k nabídce magistrátu postaví. Důležitá tedy bude dobrá vůle ze strany Prahy 1 se s magistrátem dohodnout. Dokud Praha 1 kontroverzní plán předat nemocnici soukromému provozovateli nezruší, pokračujeme ve sběru podpisů pro místní referendum.

Sběr podpisů pro vyhlášení referenda byl zahájen symbolicky před vchodem do Nemocnice Na Františku

Na Praze 1 začínáme sbírat podpisy pro vyhlášení místního referenda proti kontroverzním plánům vedení radnice dát Nemocnici Na Františku na 35 let soukromému provozovateli. Spolupráce, do které se zapojili místní občané i zástupci opozičních stran na Praze 1, má vést k nasbírání 2 200 podpisů, které jsou zde potřeba pro vyhlášení místního referenda. Sběr podpisů jsme zahájili 9. 1. ve 12:00 happeningem přímo před budovou nemocnice a sběrači se v první fázi zaměří na oslovování voličů před volebními místnostmi pro prezidentské volby.

Do sběru podpisů se chystá zapojit množství dobrovolníků. „Máme v plánu pokrýt volební místnosti v obou kolech prezidentských voleb a požádat občany Prahy 1 o podporu pro vyhlášení referenda za záchranu nemocnice,“ uvádí Pavel Čižinský, občan Prahy 1 a zmocněnec přípravného výboru referenda. „Pro záchranu nemocnice se nám podařilo vytvořit širší spolupráci s nespokojenými občany a opozicí na Praze 1, zapojil se zástupce za KDU-ČSL, Piráti, STAN a Zelení. Vlna podpory je úžasná,“ hodnotí další místní občan David Bodeček.

Před Nemocnicí Na Františku rozbijeme polní nemocnici, bude se nám hodit, až o tu kamennou přijdeme,“ říká s nadsázkou Pavel Nazarský, člen Pirátů. Podmínky pro nového provozovatele nemocnice jsou totiž velmi nevýhodné pro městskou část, která bude nemocnici pravděpodobně nadále dotovat, ale bez ohledu na zisk provozovatele a bez závazku provozovatele investovat do rozvoje nemocnice. „Snaha ušetřit na provozu nemocnice nesmí vést k opačnému extrému, kdy akceptujeme tak nevýhodnou smlouvu, že reálně hrozí, že nad Nemocnicí Na Františku ztratíme kontrolu a přijdeme o dostupnou lékařskou péči pro Pražany,“ zdůrazňuje Petr Kučera, zastupitel za Zelenou pro Jedničku.

Opoziční zastupitelé a zastupitelky žádají zastavení procesu hledání nového provozovatele nemocnice již od počátku. „Už v březnu minulého roku jsme jako opozice kritizovali záměr vyhlášení na koncesního řízení na výběr nového provozovatele nemocnice, které bylo připravováno netransparentně a na základě analýzy firmou bez referencí v oblasti zdravotnictví. Další kroky radnice naše obavy potvrdily,“ říká Petr Burgr, zastupitel za KDU-ČSL.

Na prosincovém zastupitelstvu jsme se už se znalostí dokumentů a s negativním znaleckým posudkem v ruce pokusili celou záležitost smést ze stolu. Náš bod ale nebyl zařazen na program jednání, a to ani přes nasazení pana senátora Hampla, poslanců Čižinského a Profanta i místostarosty Prahy 7 Mirovského a jeho kolegy radního pro zdravotnictví Voseckého, kteří nás přišli podpořit. Nechat rozhodnout občany v místním referendu se tak jeví jako další logický krok, ačkoli v zastupitelských snahách stále paralelně pokračujeme,“ popisuje Kučera.

Starostové již deklarovali jasný zájem zachovat a dále zlepšit rozsah zdravotní péče v této nemocnici nejen pro občany Prahy 1. V tomto směru v žádném případě nedopustíme, aby došlo k jakémukoliv nehospodárnému jednání a nevýhodnému rozhodnutí,“ dodává Petr Hejma, zastupitel za STAN.