JUDr. Marvanová: Vyjádření ke koncesnímu řízení na provozování Nemocnice Na Františku

K záměru provozování Nemocnice Na Františku na základě koncesní smlouvy lze vznést řadu zásadních výhrad:

  1. Rozhodnutí není založeno na dostatečné ekonomické analýze (analýzu zpracovala společnost, která není ani znalcem či znaleckým ústavem; zpracované ekonomické posouzení není postačující pro rozhodnutí o výběru nejvhodnější varianty dalšího provozování nemocnice; analýza neobsahuje rozbor příčin ztrátovosti nemocnice, takže není doloženo, že by nemocnici nebylo možno provozovat bez ztráty).

  2. Doba trvání koncesní smlouvy je nepřiměřeně dlouhá – 35 let (zároveň je značně ztížena možnost předčasného ukončení smlouvy v případě neplnění podmínek smlouvy). Takto dlouhá doba trvání koncesní smlouvy, kterou by mělo schválit zastupitelstvo MČ Praha 1 krátce před ukončením volebního období, znamená, že uzavřená smlouva zavazuje budoucí generace až do roku 2053(!) bez možnosti změnit podmínky koncesní smlouvy. Takto dlouhodobý závazek znemožňuje budoucím zvoleným zastupitelům řešit provozování nemocnice jiným, vhodnějším způsobem. V podkladech není nijak odůvodněno, proč by měla být koncesní smlouva uzavřena na tak extrémně dlouhou dobu, když zákon předpokládá jako běžnou dobu 5 let a trvání smlouvy přesahující 5 let musí být písemně odůvodněno v koncesní dokumentaci, což nebylo splněno.

  3. Koncesní smlouva předpokládá i po jejím uzavření platby ze strany MČ Praha 1 koncesionáři (v koncesní smlouvě je uvedeno, že MČ Praha 1 bude poskytovat koncesionáři kompenzaci na zajištění minimálního rozsahu péče a služeb, přičemž výše kompenzace má být teprve později určena a má být hrazena každý rok k 1. březnu; koncesionář bude hradit nájemné ve výši 6 mil. Kč ročně; koncesionář smí nemocnici provozovat a brát z ní užitky, tzn. zisky patří jemu; běžnou údržbu a opravy do 2 mil. Kč má realizovat koncesionář, ohledně oprav přesahujících částku 2 mil. Kč může koncesionář požadovat MČ Praha 1 o poskytnutí příspěvku na provedení oprav).

  4. Smlouva je nevyvážená, protože je výhodnější pro koncesionáře a nevýhodná pro MČ Praha 1 (např. koncesionář je oprávněn zřídit podnájem třetím osobám, provozovat i tzv. dodatkové služby, které budou zdrojem jeho příjmů; veškeré zisky z provozování nemocnice plynou koncesionáři a MČ Praha 1 dle koncesní smlouvy nemá garantován žádný podíl na těchto ziscích a naopak je povinna určité platby hradit koncesionáři; smluvní pokuty jsou příliš nízké – 2 mil. Kč za porušení smlouvy, např. když koncesionář změní v rozporu s podmínkami smlouvy minimální rozsah péče a služeb).

Závěr:

Existuje zde důvodné podezření, že uzavření koncesní smlouvy ve výše uvedené podobě může představovat nehospodárné nakládání s majetkem hl. m. Prahy a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Dle § 35 zákona o hlavním městě Praze majetek hlavního města Prahy musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Hlavní město Praha je povinno pečovat o svůj majetek, kontrolovat hospodaření s tímto majetkem a vést účetnictví podle zákona o účetnictví. Tyto povinnosti se vztahují i na městskou část, které je majetek hl. m. Prahy svěřen.

Hlavní město Praha by mělo vyzvat MČ Praha 1, aby uvedené koncesní řízení na základě předložené koncesní dokumentace zastavilo, protože zde existuje závažné podezření, že může dojít k porušení povinnosti nakládat se svěřeným majetek s péčí řádného hospodáře. Vzhledem k tomu, že nemocnice slouží nejen občanům Prahy 1, ale i občanům sousedních městských částí, je vhodným řešením přenesení funkce zřizovatele z MČ Praha 1 na hlavní město Prahu.

Případné další kroky musí vycházet z důkladné ekonomické analýzy a znaleckých posudků a kvalitní smluvní dokumentace tak, aby bylo zaručeno, že nemocnice bude i nadále sloužit obyvatelům Prahy a nebude omezeno poskytování zdravotní péče.

9. 1. 2018

JUDr. Hana Marvanová